Metody pracy na lekcjach, wymagania i kryteria oceniania uczniów. Klasa 4 SP.

Informatyka. Klasa 4 SP.

Metody pracy na lekcjach, wymagania i kryteria oceniania uczniów

 

Przedmiotowy system oceniania – KLASA 4

Przedmiotowy system oceniania (PSO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z danego przedmiotu. Jest zgodny z podstawą programową oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania (WSO).

1. Ogólne zasady oceniania uczniów

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Nauczyciel powinien analizować i oceniać poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania (opracowanych zgodnie z podstawą programową danego przedmiotu).
 2. Nauczyciel ma za zadanie:
 • informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,
 • pomagać uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
 • motywować ucznia do dalszych postępów w nauce,
 • informować rodziców (opiekunów prawnych) o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel uzasadnia ocenę w sposób określony w statucie szkoły.
 3. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

2. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

Ocenie podlegają: sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, prace domowe, praca na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.

 1. Sprawdziany mogą wymagać zapisania odpowiedzi na wydrukowanym arkuszu lub sprawdzać praktyczne umiejętności na komputerze, a ich celem jest weryfikacja wiadomości i umiejętności ucznia po realizacji działu podręcznika.
 • Sprawdzian planuje się na zakończenie działu.
 • Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (jeśli WSO nie reguluje tego inaczej).
 • Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jego zakres programowy.
 • Sprawdzian może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.
 • Reguły uzasadniania oceny ze sprawdzianu, jej poprawy oraz sposób przechowywania sprawdzianów są zgodne z WSO.
 • Sprawdzian pozwala zweryfikować wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych, od koniecznego do wykraczającego.
 • Zasady przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny są zgodne z WSO.
 1. Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech).
 • Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.
 • Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.
 • Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami WSO.
 • Zasady przechowywania kartkówek reguluje WSO.
 1. Ćwiczenia praktyczne
 • wartość merytoryczną,
 • stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia,
 • dokładność wykonania polecenia,
 • staranność i estetykę.
 1. Odpowiedź ustna
 • właściwe posługiwanie się pojęciami,
 • zawartość merytoryczną wypowiedzi,
 • sposób formułowania wypowiedzi.
 1. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.
 • Pracę domową uczeń wykonuje na komputerze, w zeszycie lub w innej formie zleconej przez nauczyciela.
 • Brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO.
 • Błędnie wykonana praca domowa jest dla nauczyciela sygnałem mówiącym o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie.
 • Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę
 • samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.
 1. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane (jeśli WSO nie stanowi inaczej), zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów i minusów lub oceny.
 • Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji.
 • Minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak podręcznika, zeszytu, plików potrzebnych do wykonania zadania), brak zaangażowania na lekcji.
 • Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO.
 1. Prace dodatkowe
 • wartość merytoryczną pracy,
 • stopień zaangażowania w wykonanie pracy,
 • estetykę wykonania,
 • wkład pracy ucznia,
 • sposób prezentacji,
 1. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych i międzyszkolnych), są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WSO.

3. Kryteria wystawiania ocen po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego

 1. Klasyfikacje semestralna i roczna polegają na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.
 2. Zgodnie z zapisami WSO nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z informatyki,
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej,
 • trybie odwoływania od wystawionej oceny klasyfikacyjnej
 1. Przy wystawianiu ocen śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie 2 (Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności) różnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny klasyfikacyjnej określa WSO.

4. Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen

 1. Sprawdziany są obowiązkowe. Oceny ze sprawdzianów uczniowie mogą poprawiać raz w semestrze, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.
 2. Ocen ze sprawdzianów wyższych niż ocena dopuszczająca nie można poprawić.
 3. Ocen z kartkówek, odpowiedzi ustnych i ćwiczeń praktycznych nie można poprawić.
 4. Nauczyciel informuje ucznia o otrzymanej ocenie z ostatniej pracy bezpośrednio po jej wystawieniu.
 5. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach i postępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem (według harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę).
 6. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach (wynikające np. z nieobecności), biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem (także online).
 7. W przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, które uniemożliwiły uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub końcowej, należy stosować przepisy WSO.
 8. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy WSO i rozporządzenia MEN.

5. Zasady badania wyników nauczania

 1. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia.
 2. Badanie to odbywa się w trzech etapach:
 • diagnozy wstępnej,
 • diagnozy na zakończenie I semestru nauki,
 • diagnozy na koniec roku szkolnego
 1. Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na oceny semestralną i roczną.

6. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 4 szkoły podstawowej

 1. W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń:
 • analizuje problem opisany w zadaniu, określa cel do osiągnięcia i opracowuje rozwiązanie zadania,
 • wyróżnia kroki prowadzące do rozwiązania zadania,
 • formułuje algorytmy określające sterowanie obiektem na ekranie.
 1. W zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych uczeń:
 • tworzy ilustracje w edytorze grafiki – używa różnych narzędzi, stosuje przekształcenia obrazu, uzupełnia grafikę tekstem,
 • wybiera odpowiednie narzędzia edytora gra ki potrzebne do wykonania rysunku,
 • pracuje w kilku oknach edytora grafiki,
 • dopasowuje rozmiary obrazu do danego zadania,
 • tworzy animacje i gry w wizualnym języku programowania,
 • buduje skrypty określające sposób sterowania postacią na ekranie,
 • wykorzystuje polecenia sekwencyjne, warunkowe i iteracyjne,
 • programuje konsekwencje zajścia zdarzeń,
 • sprawdza, czy z budowane skrypty działają zgodnie z oczekiwaniami, poprawia ewentualne błędy,
 • tworzy dokumenty tekstowe,
 • wymienia zasady formatowania tekstu i stosuje je podczas sporządzania dokumentów,
 • wymienia i stosuje skróty klawiszowe ułatwiające pracę na komputerze,
 • wkleja do dokumentu obrazy skopiowane z internetu,
 • wstawia do dokumentu tekstowego obiekty WordArt,
 • tworzy w dokumentach listy numerowane i punktowane,
 • tworzy w dokumentach listy wielopoziomowe,
 • zapisuje efekty w pracy w wyznaczonym miejscu,
 • porządkuje zasoby w komputerze lub innych urządzeniach.
 1. W zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi uczeń:
 • właściwie interpretuje komunikaty komputera i prawidłowo na nie reaguje,
 • wykorzystuje pomoc dostępną w programach,
 • właściwie zapisuje i przechowuje swoje prace wykonane na komputerze,
 • tworzy strukturę folderów, w których będzie przechowywać swoje pliki,
 • porządkuje pliki i foldery,
 • rozpoznaje najpopularniejsze formaty zapisu plików,
 • wymienia i klasy kuje przeznaczenie urządzeń wejścia i wyjścia,
 • posługuje się różnymi nośnikami danych,
 • wyszukuje informacje w internecie, korzystając z różnych stron internetowych,
 • selekcjonuje materiały znalezione w sieci.
 1. W zakresie rozwijania kompetencji społecznych uczeń:
 • uczestniczy w pracy grupowej, wykonując zadania i realizując projekty,
 • dba o właściwy podział obowiązków podczas pracy w grupie,
 • przestrzega zasad obowiązujących podczas współpracy z innymi,
 • wymienia zawody oraz sytuacje z życia codziennego, w których są wykorzystywane umiejętności informatyczne.
 1. W zakresie przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa uczeń:
 • wymienia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera,
 • przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze,
 • chroni komputer przed zagrożeniami płynącymi z internetu,
 • stosuje zasady bezpiecznego korzystania z internetu,
 • wymienia osoby i instytucje, do których może zwrócić się o pomoc w przypadku poczucia zagrożenia,
 • przestrzega praw autorskich, wykorzystując materiały pobrane z internetu.