Regulamin szkolnej pracowni komputerowej.

 

Regulamin szkolnej pracowni komputerowej.

 

1. Uczniowie mogą przebywać w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela.

2. Sprzętem i zasobami programowymi(zmiana ustawień systemu, instalowanie i usuwanie oprogramowania) zarządza opiekun pracowni.

3. Nauczyciel opiekun pracowni przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej (konta, foldery)

4.  Niedopuszczalne są działania mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci.

5. Nie wolno bez zgody opiekuna pracowni instalować na dyskach lokalnych komputerów oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.

6.   Użytkownicy pracowni mają prawo do korzystania z własnych danych, przyniesionych na dyskietkach, po uprzednim sprawdzeniu ich za pomocą programu antywirusowego pod kontrolą nauczyciela.

7.   Z internetu można korzystać jedynie w zakresie określanym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia

8.  Podczas korzystania z usług internetowych, takich jak poczta i grupy dyskusyjne, należy zachować się kulturalnie, nie wolno nikogo obrażać, wysyłać niegrzecznych listów lub niecenzuralnych plików.

9. Nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi i moralnymi.

10. Bez zgody opiekuna pracowni nie wolno wykonywać jakichkolwiek wydruków na urządzeniach drukujących. Wszelkie materiały stworzone na tych urządzeniach są własnością pracowni.

11. O ile nauczyciel nie poleci inaczej, po zakończonej lekcji należy wylogować się. Przed wyłączeniem komputera należy zakończyć działanie wszystkich programów.

12. Zawsze po zakończonej lekcji należy uporządkować stanowisko pracy, wyjąć nośniki danych ze wszystkich napędów oraz dosunąć krzesła, aby nie tarasowały przejścia.

13. Uczniowie mają obowiązek bezzwłocznie informować nauczyciela prowadzącego zajęcia o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w działaniu sprzętu i oprogramowania.

14. W pracowni komputerowej zabronione jest spożywanie jakichkolwiek posiłków i napojów.

15. Kurtki, płaszcze itp. należy zostawiać w szatni.

16. Torby, plecaki i inne rzeczy przyniesione do pracowni informatycznej należy umieścić pod ławką – stawianie plecaków na ławki jest zabronione.

17. Nie wolno opuścić stanowiska pracy bez zgody nauczyciela prowadzącego.

18. Uczeń (każdy użytkownik pracowni) ma obowiązek szanować sprzęt komputerowy i wyposażenie pracowni, zawsze zostawić po sobie porządek na stanowisku pracy.

19. Nauczyciele i pracownicy szkoły korzystają z pracowni komputerowej na zasadach ustalonych przez dyrektora szkoły.

20. Poza godzinami lekcyjnymi można korzystać z pracowni tylko po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, wg określonego harmonogramu.

21. Bezwzględnie należy zachować ciszę.

Opiekun pracowni: Zbigniew Kocjan