Metody pracy na lekcjach, wymagania i kryteria oceniania uczniów. Klasa 7 SP.

 

Informatyka. Klasa 7 SP.

Metody pracy na lekcjach, wymagania i kryteria oceniania uczniów

 

Przedmiotowy system oceniania – KLASA 7 SP

Przedmiotowy system oceniania (PSO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z danego przedmiotu. PSO jest zgodny z podstawą programową oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania (WSO) obowiązującym w szkole. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły.

 1. 1.Ogólne zasady oceniania uczniów

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Nauczyciel powinien analizować i oceniać poziom wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania (opracowanych zgodnie z podstawą programową danego przedmiotu).
 2. Nauczyciel ma za zadanie:
 • informować ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,
 • pomagać uczniowi przy samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
 • motywować ucznia do dalszych postępów w nauce,
 • dostarczać rodzicom/opiekunom prawnym informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych zdolnościach ucznia.
 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych sprawdzone i ocenione prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom prawnym.
 4. Szczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania określa statut szkoły.

2. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

Ocenie podlegają: ćwiczenia praktyczne, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, praca na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.

 1. Ćwiczenia praktyczne
 • wartość merytoryczną,
 • stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia,
 • dokładność wykonania polecenia,
 • indywidualne rozwiązania zastosowane przez ucznia,
 • staranność i estetykę.
 1. Sprawdziany są przeprowadzane w formie pisemnej i praktycznej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia.
 • Sprawdzian planuje się na zakończenie działu.
 • Uczeń jest informowany o planowanym sprawdzianie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (jeśli WSO nie reguluje tego inaczej).
 • Przed sprawdzianem nauczyciel podaje jej zakres programowy.
 • Sprawdzian może poprzedzać lekcja powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu.
 • Kryteria oceniania sprawdzianu, jego poprawy oraz sposób przechowywania prac są zgodne z WSO.
 • Sprawdzian umożliwia sprawdzenie wiadomości i umiejętności na wszystkich poziomach wymagań edukacyjnych, od koniecznego do wykraczającego.
 • Zasady przeliczania oceny punktowej na stopień szkolny są zgodne z WSO.
 • Zadania ze sprawdzianu są przez nauczyciela omawiane po oddaniu prac.
 1. Kartkówki są przeprowadzane w formie pisemnej, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia z zakresu programowego ostatnich jednostek lekcyjnych (maksymalnie trzech).
 • Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów o terminie i zakresie programowym kartkówki.
 • Kartkówka powinna być tak skonstruowana, aby uczeń mógł wykonać wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut.
 • Kartkówka jest oceniana w skali punktowej, a liczba punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z zasadami WSO.
 • Zasady przechowywania kartkówek reguluje WSO.
 1. Odpowiedź ustna
 • zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem,
 • właściwe posługiwanie się pojęciami,
 • zawartość merytoryczną wypowiedzi,
 • sposób formułowania wypowiedzi.
 1. Praca domowa jest praktyczną, pisemną lub ustną formą ćwiczenia umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia podczas lekcji.
 • Pracę domową uczeń wykonuje na komputerze (i zapisuje ją w odpowiednim miejscu wskazanym przez nauczyciela) lub w innej formie zleconej przez nauczyciela.
 • Brak pracy domowej jest oceniany zgodnie z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO.
 • Błędnie wykonana praca domowa jest dla nauczyciela sygnałem mówiącym o konieczności wprowadzenia dodatkowych ćwiczeń utrwalających umiejętności i nie może być oceniona negatywnie.
 • Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze pod uwagę samodzielność, poprawność i estetykę wykonania.
 1. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane (jeśli WSO nie stanowi inaczej), zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów i minusów.
 • Plus uczeń może uzyskać m.in. za: samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką poprawną odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązywaniu problemu, przygotowanie do lekcji, inicjatywę przy rozwiązywaniu problemów, znalezienie nieszablonowych rozwiązań.
 • Minus uczeń może uzyskać m.in. za nieprzygotowanie do lekcji (np. brak podręcznika, plików potrzebnych do wykonania zadania).
 • Sposób przeliczania plusów i minusów na oceny jest zgodny z umową między nauczycielem a uczniami, z uwzględnieniem zapisów WSO.
 1. Prace dodatkowe
 • wartość merytoryczną pracy,
 • stopień zaangażowania w wykonanie pracy,
 • estetykę wykonania,
 • wkład pracy ucznia,
 • sposób prezentacji,
 1. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych i międzyszkolnych), są oceniane zgodnie z zasadami zapisanymi w WSO.

3. Kryteria wystawiania ocen po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego

 1. Klasyfikacje semestralna i roczna polegają na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.
 2. Zgodnie z zapisami WSO nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o:
 • wymaganiach edukacyjnych, które trzeba spełnić, aby uzyskać poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z informatyki,
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • trybie odwołania się od wystawionej oceny klasyfikacyjnej.
 1. Przy wystawianiu ocen śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania wiadomości z poszczególnych działów tematycznych, oceniany na podstawie wymienionych w punkcie drugim różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny klasyfikacyjnej określa WSO.

 1. 4.Zasady uzupełniania braków i poprawiania ocen

 1. Sprawdziany teoretyczne lub sprawdziany praktycznych umiejętności w zakresie pracy na komputerze są obowiązkowe. Oceny z tych sprawdzianów uczniowie mogą poprawiać raz w semestrze, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.
 2. Oceny ze sprawdzianów praktycznych i teoretycznych wyższe niż ocena dopuszczająca nie podlegają poprawie.
 3. Ocen z kartkówek i odpowiedzi ustnych nie można poprawić.
 4. Nauczyciel informuje ucznia o ocenie z ostatniej pracy bezpośrednio po jej wystawieniu.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach i postępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielem (według harmonogramu spotkań przyjętego przez szkołę).
 6. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach (wynikające np. z nieobecności), biorąc udział w zajęciach wyrównawczych lub drogą indywidualnych konsultacji z nauczycielem (także online).
 7. W przypadku ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, które uniemożliwiły uzyskanie przez ucznia oceny semestralnej lub końcowej, należy stosować przepisy WSO.
 8. Sposób poprawiania klasyfikacyjnej oceny semestralnej lub rocznej regulują przepisy WSO i rozporządzenia MEN.


 1. 5.Zasady badania wyników nauczania

 1. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia.
 2. Badanie to odbywa się w trzech etapach:
 • diagnozy wstępnej,
 • diagnozy na zakończenie I semestru nauki,
 • diagnozy na koniec roku szkolnego.
 1. Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają wpływu na oceny semestralną i roczną.

6. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 7 szkoły podstawowej

 1. W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń:
 • wymienia dziedziny, w których wykorzystuje się komputery,
 • wymienia etapy rozwiązywania problemów,
 • wyjaśnia, czym jest algorytm,
 • buduje algorytmy do rozwiązywania problemów,
 • przedstawia algorytm w postaci listy kroków,
 • przedstawia algorytm w postaci schematu blokowego.
 1. W zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych uczeń: • opisuje rodzaje gra ki komputerowej,
 • wykonuje zdjęcia i poddaje je obróbce oraz nagrywa filmy,
 • tworzy dokumenty komputerowe różnego typu i zapisuje je w plikach w różnych formatach,
 • wykonuje podstawowe operacje na plikach i folderach (kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, zmiana nazwy),
 • porządkuje pliki w folderach,
 • sprawdza rozmiar pliku lub folderu,
 • wykorzystuje chmurę obliczeniową podczas pracy,
 • wyszukuje w sieci informacje i inne materiały niezbędne do wykonania zadania,
 • wyjaśnia, co to znaczy programować,
 • buduje skrypty w języku Scratch, wykorzystując gotowe bloki,
 • stosuje pętlę powtórzeniową w tworzonych programach,
 • stosuje sytuację warunkową w tworzonych programach,
 • wykorzystuje zmienne podczas programowania,
 • tworzy procedury z parametrami i bez parametrów,
 • steruje żółwiem na ekranie, wykorzystując polecenia języka Logo,
 • pisze i formatuje tekst w dokumencie tekstowym,
 • umieszcza w dokumencie tekstowym obrazy oraz symbole i formatuje je,
 • łączy ze sobą teksty w edytorze tekstu,
 • wykorzystuje szablony do tworzenia dokumentów tekstowych,
 • drukuje przygotowane dokumenty oraz skanuje papierowe wersje dokumentów.
 1. W zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi uczeń:
 • korzysta z różnych urządzeń peryferyjnych,
 • wyjaśnia, czym jest sieć komputerowa i jakie pełni funkcje,
 • wyszukuje w internecie informacje i dane różnego rodzaju (tekst, obrazy, muzykę, filmy),
 • sprawnie posługuje się urządzeniami elektronicznymi takimi jak skaner, drukarka, aparat fotograficzny, kamera,
 • prawidłowo nazywa programy, narzędzia i funkcje, z których korzysta,
 • wyjaśnia działanie narzędzi, z których korzysta.
 1. W zakresie rozwijania kompetencji społecznych uczeń:
 • współpracuje z innymi, wykonując złożone projekty,
 • komunikuje się z innymi przez sieć lokalną oraz przez internet, wykorzystując komunikatory,
 • wysyła i odbiera pocztę elektroniczną,
 • selekcjonuje i ocenia krytycznie informacje znalezione w internecie.
 1. W zakresie przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa uczeń:
 • przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze,
 • wymienia i opisuje rodzaje licencji na oprogramowanie,
 • przestrzega postanowień licencji na oprogramowanie i materiały pobrane z internetu,
 • przestrzega zasad etycznych, korzystając z komputera i internetu,
 • dba o swoje bezpieczeństwo podczas korzystania z internetu,
 • przestrzega przepisów prawa podczas korzystania z internetu,
 • wie, czym jest netykieta, i przestrzega jej zasad, korzystając z internetu.